PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD PEACE YOGA STUDIA

I.

Každý klient je povinen se seznámit s Provozním řádem studia PEACE YOGA STUDIA. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky nebo zaregistrováním se do registračního systému klient  potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se, jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem v případě provedené registrace na vybranou lekci jógy nebo permanentkou nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

PEACE YOGA STUDIO je otevřeno 15 minut před konáním lekce dle platného rozvrhu, který je uveden na webových stránkách www.peaceyoga.cz.

IV.

Účast na jógové lekci je vyhrazena přednostně pro zaregistrované osoby. Jógové lekce probíhají pro omezený počet osob a výhradně pod vedením kvalifikovaných lektorů jógy. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.

Klientům je k dispozici oddělená šatna. Studio je před začátkem každé lekce z bezpečnostních důvodů uzamčeno.  Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti vnesené do prostor PEACE YOGA STUDIA (např. mobilní telefon, osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce, Provozovatele
a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VI.

Každý klient je povinen řídit se pokyny Provozovatele nebo lektora jógy. Vstup do relaxačního sálu studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízena vstupní část studia. Při využívání služeb studia nesmí nikdo ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

 

VII.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele studia na vlastní nebezpečí.
Na Provozovatele či lektora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

VIII.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a rozhodnutí využít lekci jógy, případně jiné aktivity ve studiu.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora jógy vztahující se ke cvičení
a využití vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorovi nebo Provozovateli. Nikdo nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je v kanceláři (recepci) studia.

IX.

Po skončení lekce musí po sobě každý klient uklidit vypůjčené pomůcky.

X.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet
s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách jógového studia. Veškeré prostory a zařízení jsou udržovány v čistém stavu. Provozovatel využívá čistící
a dezinfekční prostředky, které nejsou testovány na zvířatech a jsou ekologicky šetrné, např. značka SpaRitual.

XI.

V prostorách PEACE YOGA STUDIA je zakázáno:

  • kouřit
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

 

XIII.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
  • Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
  • Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených
  • Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události sdělte:

  • adresu a číslo domu:        Petržílkova 2589/19, Praha 13 Stodůlky
  • jméno Provozovatele:    Gabriela Kahoferová
  • jak najít dům:            v budově ČSOB u Úřadu MČ Praha 13

 

Za Provozovatele PEACE YOGA STUDIA : Gabriela Kahoferová

Aktualizovaná verze platná od 1. 9. 2019.